Хладилни камери от Фриго Корект

Изработваме хладилни камери с размери по желание на клиента.

Приоритет при проектирането е високата енергийна ефективност на съоръжението. За всеки клиент се вземат в предвид специфичните условия на експлоатация и се дават конкретни препоръки за намаляване разхода на електроенергия на хладилната камера.

Дават се и препоръки за правилната технология на съхранение за различните хранителни продукти.

Изграждаме хладилни камери за съхранение, охлаждане, замразяване, климатично сушене и зреене. Използват се в месопреработващата промишленост, млекопреработващата промишленост, обществено хранене, супермаркети, разпределителни хладилници, плодохранилища и др.

Всяка хладилна камера е придружена от инструкция за експлоатация и декларация за съответствие.

Service brochure

photo30

Хладилни камери от Фриго Корект

Според работната температура хладилните камери биват:

  • Нискотемпературни хладилни камери – хладилни камери за дълбоко замразени продукти (-5 -20°C )
  • Среднотемпературни хладилни камери – хладилни камери предназначени за охладени продукти(+2+10°C );
  • Шокови хладилни камери – представляват хладилни камери за бързо замразяване на продукти (-25 -35°C );
  • Комбинирани хладилни камери (+2 -5°C );
  • Камери за зреене на продукти;
  • Камери за ферментация;
  • Климатични сушилни.

Хладилни камери от Фриго Корект

Хладилното съоръжение се състои от охлаждаема работна камера и хладилна инсталация.

Работната камера е най-често с призматична форма и голяма вместимост. При отварянето на вратата на хладилното съоръжение се включва ел. осветление и вратата задължително трябва да е обшита с микропореста гума (с цел добро уплътнение). За да се намали притока на топлина , работната камера се изолира. В горната част на камерата е монтиран изпарител. Постигането на ниските температури става за сметка на кипене на хладилен агент в изпарителя, а предаването на топлината става чрез конвекция.

Хладилни камери от Фриго Корект

Хладилни камери от Фриго Корект

Най-често използвания хладилен агрегат е компресор-кондензаторен. Чрез тръбопроводи той се свързва с изпарителя. Хладилния агрегат може да се монтира на следните места – вграден в корпуса на хладилното съоръжение, закрепен върху външната страна на една от стените му, монтиран върху тавана му, на малко разстояние от корпуса в близост до него или в отделно помещение.

Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми хладилни камери и хладилни витрини.

  • Зидана хладилна камера – предназначението и е за съхранение на големи количества хранителни продукти, хранителни полуфабрикати и др. в прясно, охладено или замразено състояние. Най-подходящите места за изграждането и са сутеренни помещения, отдалечени от източници на топлина и влажност. За да се намалят разходите на студ и при отваряне е необходимо пред хладилната камера да има предверие. Хранителните продукти могат да се поставят на стелажи или куки монтирани върху релсов път на тавана. Охлаждането се осъществява чрез изпарител под който има монтирана тава за събиране на вода получена при обезскрежаването му. Хладилния агрегат е монтиран вън от камерата.
  • Сглобяема хладилна камера – най-подходящите места за монтиране са в закрити помещения, защитени от пряка слънчева светлина или др. природни действия. Сглобяемата хладилна камера е изградена от панели, облицовани от листова стомана с пластмасово покритие и топлоизолация от твърд пенополиуретан.. Вратата е защитена от замръзване с нагреватели. Използвания агрегат най-често е херметичен фреонов компресор-кондензатор, монтира се вън от хладилната камера на място с хладен въздух за охлаждане на кондензатора му, които чрез тръбопроводи е свързан с изпарителя, намиращ се вътре в камерата. Инсталацията му е напълно автоматизирана.
  • Хладилна витрина – предназначена е за кратко съхранение на хранителни продукти, полуфабрикати и ястия, с цел тяхната реклама и реализация. Различни конструкции хладилни витрини – закрити, открити ,сладкарски, комбинирани, островно открити и др. Охлаждането се осъществява чрез изпарител, който се монтира върху една от стените на камерата за съхранение. Ако хладилната витрина е с две отделения има два изпарителя последователно свързани. Предвидени са вентилатори за по интензивна циркулация на въздуха. Най-често хладилния агрегат е пристроен към витрината.

Нуждаете се от подобна услуга?