Термопомпи от Фриго Корект

В днешно време има много начини за отопление на една сграда и различни видове енергоизточници – електричество, твърди горива (въглища, дърва, пелети и др.), течни горива (нафта, газьол, биодизел и др.) и газообразни горива (метан, природен газ и др.) Всички източници на топлинна енергия притежават своите предимства и недостатъци. Отоплението (или охлаждането) с електроенергия е автоматизирано, но икономически неизгодно. Твърдите горива са по-евтини от електричеството, но отоплението с тях се характеризира с трудоемкост, непрекъснат човешки контрол и необходимост от голяма площ за складиране на горивата. Течните горива са най-икономически нецелесъобразно поради високата си цена и необходимостта от изграждане на специализирани съоръжения за съхранението им. Отоплението с метан, природен газ и др. е с висока степен на автоматизация, но с висока себестойност, близка с тази на отоплението с електрическа енергия. Ние ви предлагаме едно ново и евтино решение за отоплението и охлаждането на вашата сграда – термопомпени агрегати.

Термопопомпите са агрегати, които отнемат топлинна енергия от подпочвените води, земните недра, плитките почвени слоеве или заобикалящият ни атмосферен въздух и я предават на вътрешната отоплителна инсталация на сградата. Използването на термопомпи е най-евтиният и лесен начин за отопление и охлаждане на сгради.

Нуждаете се от подобна услуга?